Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

KÉRJÜK OLVASSA EL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, MAJD A LAP ALJÁN, HA EGYETÉRT VELE, FOGADJA EL.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 2. Preambulum
 3. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 4. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérõ módon nem szabad felhasználni.
 5. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 6. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetõvé.
 7. Meg kell tenni a megfelelõ biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 8. Fogalmak

Az Off-Road Szerviz Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (székhelye: 2053 Herceghalom, Móriczi út 1., cégjegyzékszáma: 13-09-151360, további említése esetén: Társaság) továbbiakban „Adatkezelõ”) mint adatkezelõ a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelõen jár el.

Az Adatkezelõ tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerû módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyûjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetõségeit.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

Az Adatkezelõ az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelõ teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelõen az kiterjed az Adatkezelõvel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülõ gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelõ leendõ, illetõleg meglévõ munkavállalói személyes adatainak a kezelésére is.

 • Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;
 • Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáfér­hetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelõ - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel;
 • Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek;
 • Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;
 • Profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fûzõdõ bizonyos személyes jellemzõk értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklõdéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzõk elemzésére vagy elõrejelzésére használják;
 • Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság,

 

 1. Adatkezelõ (szolgáltató) megjelölése, elérhetõségei
 2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés idõtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelõ szolgáltatásait igénybe vevõ Érintettek vonatkozásában, a www.hajduoffroad.hu weboldal használata
 3. Adatkezelés célja

Adatkezelõ neve:                                           Off-Road Szerviz Kft.

Székhelye:                                                      2053 Herceghalom, Móriczi út 1.

Postai címe:                                                    2053 Herceghalom, Jókai út 1.

Cégjegyzékszáma:                                          13-09-151360

Telefonszáma:                                                +3623 530 123

E-mail címe:                                                   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelõ szolgáltatásait igénybe veszik.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ. Adatkezelõ belsõ utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közremûködõ, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelõ a személyes adatokat jogos érdekbõl kezeli az alábbi esetekben:

 • szerzõdéskötési szándék
 • szerzõdés teljesítése
 • számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.)

Adatkezelõ a Személyes adatokat törvényi elõírás alapján kezeli az alábbi esetekben:

Adatkezelõ a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 • Kapcsolattartás – webes felületen eszközölt érintetti megkeresések megválaszolása
 • Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyûjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során
 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés idõtartama, adatok megismerésére jogosultak
 2. Személyes adatok összegyûjtése, felhasználása és továbbítása

Elõzõeknek megfelelõen a megjelölt jogalapra hivatkozva a következõ adatokat gyûjtjük és kezeljük a megjelölt megõrzési ideig.

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megõrzési idõ

Név

Megõrzési idõ a jogos érdek megszûnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi elõírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

Anyja neve

Születési hely/idõ

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

Számlázási cím

TÖRVÉNYI ELÕÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megõrzési idõ

Számviteli bizonylatok adatai

Megõrzési idõ a vonatkozó törvényben elõírt ideig

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megõrzési idõ

Név

Megõrzési idõ a leiratkozásig

email cím

Megõrzési idõ a leiratkozásig

Érintett számítógépének IP-címe – Weboldal használata során

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig

Weboldalon eltöltött idõ kezdõ és befejezõ idõpontja - Weboldal használata során

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig

Érintett számítógépének beállításától függõen a böngészõ és az operációs rendszer típusa - Weboldal használata során

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig

Érintett Weboldalakkal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok - Weboldal használata során

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig

A leiratkozás módjáról az Érintett a Tájékoztató késõbbi fejezetében tájékozódhat.

Adatkezelõ:

 • Idõben, az adatkezelés megkezdése elõtt, az elõírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
 • Kizárólag meghatározott céllal gyûjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyûjtött információ mindig az adott célnak megfelelõ, annak szempontjából releváns és megfelelõ mértékû.
 • Az adott cél szempontjából ésszerû lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelõ mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetõséget ad arra, hogy az ilyen jellegû kommunikációt megtiltsa.
 • Arányos és körültekintõ lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett elõzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.
 1. Adatkezelõ személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:
 2. Adatkezelõ az adatokat következõ címzetteknek továbbítja:

Adatfeldolgozó

Cégjegyzékszám/adószám

Végzett tevékenység

     
     
     
 • Társaság ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 1. Adatkezelõ tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyûjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetõit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelõ.
 2. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés idõtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelõvel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülõ gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek vonatkozásában
 3. Adatkezelés célja

Az Adatkezelõ a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülõ és elõre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülõ információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötõdõ információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelõl többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelõl kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetõségeket.

A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely mûködését. Mindezek érdekében az olyan érintetti tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyûjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetõk, hogy például megmondja, hogy az Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A keresõ és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megõrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a keresõ sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngészõ cookie-kat a böngészõ beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészõjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérõ felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a felhasználók igényeihez és lehetõségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikrõl átfogó képet kap a webhely üzemeltetõje. A felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítõ módszer, ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyûjtik és elemezi a webhely üzemeltetõje.

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelõvel nem állnak munkaviszonyban, illetõleg a személyes adatok kezelésére nem álláskeresõként, hanem az Adatkezelõ gazdasági tevékenységének a végzése/Adatkezelõ mûködése során kapcsolatba kerülõ gazdálkodó szerveztek természetes személy kapcsolattartóiként kerül sor.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ. Adatkezelõ belsõ utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közremûködõ, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Adatkezelõ a személyes adatokat jogos érdekbõl kezeli az alábbi esetekben:

 • szerzõdéskötési szándék
 • szerzõdés teljesítése
 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés idõtartama, adatok megismerésére jogosultak
 2. Személyes adatok összegyûjtése, felhasználása és továbbítása

Elõzõeknek megfelelõen a megjelölt jogalapra hivatkozva a következõ adatokat gyûjtjük és kezeljük a megjelölt megõrzési ideig.

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Adat megnevezése

Megõrzési idõ

Név

Megõrzési idõ a jogos érdek megszûnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi elõírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

Partnercégnél betöltött pozíció

Telefonszám

E-mail cím

Adatkezelõ:

 • Idõben, az adatkezelés megkezdése elõtt, az elõírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.
 • Kizárólag meghatározott céllal gyûjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyûjtött információ mindig az adott célnak megfelelõ, annak szempontjából releváns és megfelelõ mértékû.
 • Az adott cél szempontjából ésszerû lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelõ mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetõséget ad arra, hogy az ilyen jellegû kommunikációt megtiltsa.
 • Arányos és körültekintõ lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett elõzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.
 1. Adatkezelõ személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:
 2. Adatkezelõ az adatokat következõ címzetteknek továbbítja:

Adatfeldolgozó

Cégjegyzékszám/adószám

Végzett tevékenység

     
     
     
 • Társaság ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. Adatbiztonság
 2. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága
 3. Hozzáférés
 4. az adatkezelés céljai;
 5. az érintett Személyes adatok kategóriái;
 6. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Az Adatkezelõ az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelõen mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelõ adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ erre kifejezett jogosultsággal rendelkezõ munkatársai férhetnek hozzá.

A szolgáltatásoknak ún. felhõalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhõalkalmazások jellemzõen nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetûek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelõ számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhetõ szerverközpont. A felhõalkalmazások fõ elõnye, hogy földrajzi helytõl lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bõvíthetõ informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Az Adatkezelõ a lehetõ legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhõszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem elõtt tartó szerzõdést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenõrizze.

Lehetséges, hogy az Adatkezelõ Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetõségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelõ semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelõ felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelõ által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külsõ weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelõ általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. Módosítás, helyesbítés
 2. Hordozhatóság
 3. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerzõdésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
 4. az adatkezelés automatizált módon történik.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

1.         Törlés

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képezõ önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre;
 4. a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a Személyes adatokat Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a Személyes adatok gyûjtésére közvetlenül gyermekeknek történõ, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 7. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 8. a Személyes adatok kezelését elõíró, Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 9. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintõ közérdek alapján;
 10. Közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínûsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 11. jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 12. Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy Adatkezelõ ellenõrizze a Személyes adatok pontosságát;
 13. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 14. Adatkezelõnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 15. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
 16. Felhasználó jogérvényesítési lehetõségei
 17. Tájékoztató változásai

(2)   Ha Adatkezelõ nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ adatkezelõket, hogy Érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

2.         Korlátozás

(1)   Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

(3)   Adatkezelõ Érintettt, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.

3.         Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon:          +36 (1) 391-1400
Fax:                 +36 (1) 391-1410
Web:               naih.hu
E-mail:           
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, elõzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követõen összegyûjtött Személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenõrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2018.05.23.

 

A www.predator4x4.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Üzemeltetői adatok

 • Cégnév: Off-Road Szerviz Kft

 • Székhely: 2053, Herceghalom Móriczi u.1.

 • Adószám: 23580376-2-13

 • Cégjegyzékszám: 

 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 • Telefon: +36-23-530-123

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház offroad termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek a weboldalon keresztül, e-mailben, vagy telefonon rendelhetőek meg. A weboldalon szereplő árak a házhozszállítás költségét nem tartalmazzák.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Vásrlás módja:

1., e-mailben - a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. emailcímre küldje el a megrendelni kívánt termék típusát, illetve a megrendelő pontos elérhetőségét

2., telefonon - megrendelését a +36-20-35-49-150 telefonszámon is leadhatja.

Szállítási és fizetési módok:

1., személyes átvétel - Herceghalom, Jókai u.1.

A megrendelést követően a vevőt értesítjük, hogy a megrendelt terméket mikortól lehet átvenni. (Amenyiben a termék raktáron van, azonnal átvehető)
A megrendelt termék csak a termék ellenértékének a kifizetését követően vehető át.


2., átutalás és postai küldemény

A megrendelést követően a megrendelés visszaigazoljuk, a visszaigazolásban tájékoztatjuk a postázás pontos időpotjáról, illetve a postázás pontos költségéről.
A megrendelt terméket csak az átutalást követően postázzuk!!
Kérjük, hogy a visszaigazolás megtörténte előtt NE UTALJA EL a termék árát!!

Szállítási díjak

Szállítás díjak belföldre

A szállítási díjat a rendelés értéke és a termékek súlya határozza meg,

a mindenkori postai díjszabással egyezik meg.  


A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Regisztráció

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

 

Garancia

Termékeinkre 12 hónapgaranciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított nyolc munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a cég köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet.

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor)

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 8 munkanap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Adatkezelés

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. 

 
Hirdetés

Számla és regisztráció

Kosár

Your Cart is currently empty.

Ki van itt-online

 Oldalainkat 5 vendég böngésziTámogatja a Joomla!.